20 February 2010

Rasuah atau Hadiah? Adakah Rasuah Satu Jenayah?

Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab yang berbunyi al-risywah. Dalam Al-Quran rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perbuatan jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu. Rasuah ataupun 'corruption' dalam Bahasa Inggeris, tidak diberi definisi di dalam undang-undang Malaysia (? no wonder why many commit such action).

Walau bagaimanapun ada beberapa definisi yang telah diberi oleh beberapa pihak yang pakar dalam bidang ini. Di dalam kamus Concise Law Dictionary. P. G. Osborne memberi definisi  'bribery and corruption' sebagai perbuatan 'giving or offering any reward to any person to influence his conduct; or the receipt of such reward' . Manakala John B. Saunders pula dalam kamus Mozley and Whiteley's Law Dictionary memberi definisi  'the taking or giving of money for the performance or non-performance of a public duty'.

Rasuah adalah suatu tegahan agama lalu membuktikan ia satu kesalahan jenayah. Allah s. w. t. berfirman yang bermaksud:-  
"Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim- hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)." (Surah Al-Baqarah Ayat 177)

Sabda Nabi Muhammad S.A.W,
“Laknat Allah atas orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap dalam hukum”

Dalam hadith yang lain Nabi bersabda,
“Rasulullah s.a.w telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan (pemerintahan, pentadbiran, kehakiman)
           ( Riwayat  At-Tirmidzi, Hasan Sohih)


 Takrifan 'rasuah' oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM):

Meminta/Menerima Rasuah.
Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Menawar/Memberi Rasuah.
Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta/menerima/bersetuju menerima suapan rasuah (wang/benda/perkhidmatan dan lain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan dengan urusan rasmi, prinsipal/majikan berkenaan.

Membuat Tuntutan Palsu.
Mana-mana orang memberi kepada ejen , atau ejen memberi kepada prinsipal/majikannya, suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butir matan palsu, yang mana prinsipal / majikannya mempunyai kepentingan, dengan tujuan untuk mengeliru/memperdayakan prinsipal/majikannya.

Menyalahguna Jawatan/Kedudukan.
Mana-mana pegawai badan awam menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan dengan apa-apa perkara mengenainya, di mana pegawai itu, saudara maranya atau sekutu - nya ada kepentingan secara langsung atau tidak langsung.
 
SPRM merujuk Undang-Undang Malaysia Akta 694 2009, Ordinan No. 22 Darurat, 1970 (berkaitan rasuah), Kanun Keseksaan (Akta 574), Akta Kesalahan Pilihan Raya (berkaitan rasuah) & Akta Pengubahan Wang haram 2001 (berkaitan rasuah). 

No comments:

Post a Comment

Comment as you like... Tulislah seikhlas hatimu!